Trademark infringement is a violation of the exclusive rights attached to a trademark without the authorization of the trademark owner or any licensees (provided that such authorization was within the scope of the licence). Infringement may occur when one party, the "infringer", uses a trademark which is identical or confusingly similar to a trademark owned by another party, in relation to products or services which are identical or similar to the products or services which the registration covers. 

Upcyclingday is registered: 

Variants

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op enige andere wijze gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website uitsluitend hergebruiken in overeenstemming met dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Upcyclingday is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Upcyclingday.

Voor zogenaamde buurtverenigingen en kleine gemeenten (max 5000 inwoners) in Nederland wordt uitdrukkelijke toestemming verleend.

The use of the information on this website is free as long as you do not copy, distribute or in any other way use or abuse this information. You may only reuse the information on this website in accordance with mandatory law.

Without the explicit written consent of Upcyclingday, it is not allowed to re-use text, photos or other materials on this website. The intellectual property is owned by Upcyclingday.

Explicit consent is provided for so called "buurtverenigingen" and small municipalities (max 5000 inhabitants) in the Netherlands. 

Upcycling Emoji